torsdag 22. juni 2017

Hilsen til Elevorganisasjonen i Akershus

Tidligere i denne måned hadde jeg gleden av å møte Elevorganisasjonen i Akershus. Her følger min hilsen til dem:

"Akershus fylkeskommune er svært opptatt av ungdommene våre. Fremtiden til det norske samfunn avhenger av den innsatsen dere skal gjøre.

Det er en stor glede å se hvor godt våre ungdommer lykkes. Samtidig er ambisjonene våre enda større. Elevene i Akershus lykkes i dag best i landet, og vi har vedtatt at vi skal strekke oss enda litt lengre, og har satt mål om at vi skal bli best i Norden.

Etter å ha sjekket nettsidene til Elevorganisasjonen ser jeg at vi har noe ambisiøst felles. Og dere som er litt yngre oss er enda mer ambisøse. Jeg ser at dere har et mål om at vi skal ha verdens beste skole – på deres premisser. Dette lover bra for fremtiden. Vi trenger å ha ambisiøse mål som driver oss fremover hvis vi skal kunne bevare og videreutvikle det norske samfunnet.

Det er alltid spennende å være sammen med ungdom. Dere gjør en viktig innsats for fellesskapet og er et viktig talerør både opp mot oss politikere, men også overfor alle de flotte medarbeiderne som står på hver dag for dere i klasserom og administrasjon. Arbeidet deres skjer på mange arenaer, i elevråd, fylkeslag og i sentralleddet.

I tillegg til at dette er svært viktig for utviklingen av Nordens beste – eller skulle jeg tørre å si – verdens beste – skole. Vi trenger deres synspunkter og innspill for å lykkes.

Dessuten har jeg lyst til å si at dere som har valgt å engasjere dere og bruke tid på organsisasjonsarbeid får mange hyggelige effekter selv også. Dere treffer andre ambisøse og forhåpentligvis hyggelige andre unge. Dere får masse erfaring i forhandlinger og å finne løsninger i fellesskap. Dere lærer litt om hva som gir resultater og hva som ikke fungerer like godt. Dette er kompetanse jeg er sikker på at dere vil få stor glede og nytte av videre i livet."

 


onsdag 21. juni 2017

Norge bryter samarbeid med EU

I statsbudsjettet for 2017 er midlene til i EU-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak (Interreg ØKS) kuttet fra 20 til 3 millioner. Dersom det norske bidraget ikke kommer tilbake på opprinnelig nivå i statsbudsjettet for 2018 vil Norge permanent skrives ut av programmet.

Frem til 2017 har bedrifter, bransjeorganisasjoner, universiteter, høgskoler, kommuner og fylkeskommuner i åtte fylker (Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder samt Oslo kommune) hatt muligheter til å delta i EU-programmet Interreg ØKS. Dette programmet er det viktigste praktiske verktøyet for grenseregionalt samarbeid i et område med over ni millioner innbyggere.
Programmet fordeler 143 millioner Euro mellom 2014 og 2020. Den norske andelen i Interreg ØKS er ca. 20 millioner nkr pr år. Midlene har vært bevilget via statsbudsjettet, men er beklageligvis kuttet drastisk i statsbudsjettet for 2017 (fra 20 til 3 millioner kr).

Dette betyr at norske aktører går glipp av mulighetene for aktiv utnyttelse av ØKS-programmet, noe som ikke kan ha vært intensjonen med det vedtatte kuttet. Vi blir oppfattet som uforutsigbare partnere og mister muligheter til å engasjere oss i nye prosjekter. I tillegg får det konsekvenser for samarbeid med våre skandinaviske naboer i region Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.
ØKS- området har 15 regioner, to hovedsteder og over 20 universitet og høyskoler. Området er sammenkoblet av både hav og historie. Nære forbindelser, samt det faktum at språkene er like hverandre, gir oss et godt utgangspunkt og gode forutsetninger for å arbeide sammen. Her er det et velutviklet miljø- og klimaarbeid, og området bør kunne bli en drivkraft for bærekraftig utvikling og konkurransekraft internasjonalt.

Samtidig står Danmark, Sverige og Norge overfor mange felles samfunnsutfordringer. Befolkningen blir stadig eldre, og færre mennesker må forsørge stadig flere. Vi trenger bedre planlagte veier og jernbane for å kunne transportere personer og gods raskere, billigere og mer miljøvennlig.
Interreg-midlene er av stor betydning for gjennomføring av regionale planer og handlingsprogram med hensyn til verdiskaping og grønn omstilling, transportkorridorer og grønn transport på land og sjø, kyst og havspørsmål, klima og miljøspørsmål, utdanning- og kompetanse og arbeidsmarkeds- og sosiale spørsmål.

Midlene gir med andre ord et viktig bidrag til samfunnsutviklingen i Norge.

onsdag 7. juni 2017

Romerikes første terrengsykkelpark!

Gratulerer til Eidsvoll med Romerikes første terrengsykkelpark!  Anlegget er og et flott anlegg for både organisert idrett og ikke minst til egenorganisert lek og aktivitet.    

Jeg er virkelig imponert over den store dugnadsinnsatsen fra alle hold, og ikke minst de lave kostnadene for dette anlegget. Dette er en flott nyskapning og et forbilledlig frivillighetsprosjekt som kan gi inspirasjon til mange andre i fylket vårt. Det jobbes også nå med et prosjekt i Sørum.
Velvillige grunneiere erfarer vi dessverre ofte ikke er noen selvfølge, men er helt avgjørende for å få til slike arealkrevende prosjekter.  De aktuelle grunneierne skal derfor ha en stor takk for å ha muliggjort dette anlegget. Det samme med det lokale næringsliv og alle frivillige hender. 

I fylkeskommunens regionale plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv er det akkurat slike anlegg vi ønsker oss enda mer av, da det fyller mange ulike formål i denne planen.  Dette er et viktig anlegg i tråd med fylkeskommens sykkelstrategier, blant annet ved å motivere og trene opp sykkelferdigheter.
Å sykle i terreng utvikler ferdighetene på en flott måte gjennom balanse, koordinasjon og kondisjon, kombinert med flotte naturopplevelser. For Akershus fylkeskommune har det vært en glede over flere år å støtte både frivilligsentralen og turlaget sitt omfattende skilting- og merkingsarbeid, som også har bidratt i dette prosjektet. 

Anlegget ved Eidsvoll Verk skistadion fremstår nå som et flott referanseanlegg i Akershus - med et omfattende sommer og vinteranlegg med skiløyper, nytt rulleskisanlegg og nå også med terrengsykkelpark.
 

 

 

mandag 29. mai 2017

Sterk vekst i Akershus

I 2016 økte befolkningen i Akershus med nesten 10 000 innbyggere, som var mest av alle fylkene medregnet Oslo. Veksten er positiv og vitner om en region i utvikling, men gir også økt press på arealer, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester innen blant annet utdanning og tannhelse. Heldigvis er vi ikke uforberedt. Vi vedtatt viktige planer for å løse disse utfordringene som nå går inn i en gjennomføringsfase - blant annet regionale planer for areal og transport og idrett, og for fysisk aktivitet og friluftsliv, samt plan for utbygging av videregående skoler fram mot 2030.

Det er gledelig at veksten i antall passasjerer i kollektivtrafikken fortsetter, og er større enn veksten i biltrafikken. Framtidig vekst vil være avhengig av økte investeringer, da eksisterende kapasitet i stor grad er utnyttet. Revidert avtale om Oslopakke 3 skal sikre de nødvendige inntektene og samtidig bidra til at personbiltransporten i Oslo og Akershus ikke øker. Store deler av klimautslippene i Akershus kommer fra transport. Vi har som mål å være et foregangsfylke når det gjelder å innføre utslippsfrie kjøretøyer. Vi må fortsette arbeidet for bedre kapasitet og framkommelighet, og legge til rette for å velge alternativer til bilen der det er mulig. Å sykle til toget er for mange effektivt. I 2016 bidro vi til sykkelhotell ved Asker og Lillestrøm stasjon.

Akershusskolen kommer stadig nærmere målet om at 87 prosent skal fullføre og bestå innen 2018 på videregående skole. Resultatet i skoleåret 2015-16 var 85,4 prosent. Framgangen innen yrkesfagene, som har vært stor de siste årene, har imidlertid stoppet opp. En utfordring vi stadig må jobbe videre med, er at for få elever oppnår yrkeskompetanse. Andelen av elevene på andre trinn som har søkt seg til lære har imidlertid økt betraktelig de siste ti årene, fra 37 til 49 prosent.

Flertallspartiene på Stortinget er blitt enige om hovedtrekkene i en ny regionstruktur fra 2020, hvor Akershus vil inngå i en ny region Viken, sammen med Østfold og Buskerud. Det er ventet beslutning om dette i Stortinget før sommeren 2017, med en viss usikkerhet knyttet til om dette vil være robust ved et eventuelt regjeringsskifte høsten 2017. Det er viktig at vi i Akershus i en eventuell region Viken benytter dette som en positiv mulighet for å gi innbyggerne bedre tjenester, styrke kompetansemiljøene, ta ut effektivitetsgevinster og kunne få tilført nye og interessante oppgaver.

Som følge av befolkningsøkningen står vi som kjent overfor store utfordringer med hensyn til å bygge ut kapasiteten i videregående skole og innen samferdsel. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å sikre økonomisk handlefrihet nå for å kunne finansiere framtidige behov. En stor takk rettes også til fylkeskommunens nesten 5 000 medarbeidere for de gode resultatene som er oppnådd. Veksten bekrefter Akershus som en attraktiv og dynamisk region. Det gir muligheter!

mandag 15. mai 2017

Bli med på verdens største dugnad

Krig og interne konflikter over hele verden har preget barn i stor grad. Derfor vil årets TV-aksjon støtte UNICEFs arbeid med å gjenoppbygge skoletilbudet, for å sikre barn en fremtid. Jeg gleder meg derfor til årets TV-aksjon.

Akershus fylke skal være med på «verdens største dugnad». Målet er at hele samfunnet skal ta i et tak for UNICEF. Det må være en ambisjon at vi skal gjenspeile hele Akershus. Derfor ønsker vi å integrere hele mangfoldet av mennesker i fylket. I år er det de fem landene Syria, Columbia, Mali, Pakistan og Sør-Sudan som skal hjelpes med å bygge opp nye og gamle skoler. Unicef er verdens største hjelpe organisasjon for barn, og er representert i over 190 land.
Temaet under årets aksjon er skole. Barn drømmer om å bli lærere, ingeniører, og leger. De vil bygge opp landet sitt igjen. Ingen barn skal få ødelagt fremtiden sin på grunn av de voksnes kriger og konflikter. Derfor skal vi samle inn penger til skolemateriell, utdanne lærere, og gjenreise skolebygninger.

Skoleelever i Norge må bli bevisst over hvor fantastisk heldige de er, og hvor viktig utdanning er. Så gå inn på blimed.no og registrer deg som bøssebærer i din kommune. Ta kontakt for å bli med i komitearbeid i hjemkommunen din. Alle er velkomne til å bidra til verdens største dugnad. Jeg tror mange vil føle stolthet over å bidra.
Folk er veldig positive til TV-aksjonen som går av stabelen den 22. oktober. UNICEF skaper et engasjement, og er en organisasjon som man kan stole på. En aksjon på denne størrelsen er avhengig av mange frivillige. Det er stort behov for mennesker i fylkes- og kommunekomiteen og 6000 bøssebærere i bare Akershus. Den 22. oktober blir årets viktigste søndagstur.

 

mandag 8. mai 2017

Ja til mobbeombud!

I dag har Akershus fylkesting vedtatt å ansette Janne-Marie Myrås som ny elev-, lærling og mobbeombud. 

Jeg tror der vil være viktig for å jobbe forbyggende mot mobbing for de 22.000 elever som går i den videregående skolen i Akershus. Dette en sak jeg har jobbet lenge med. Alltid gledelig å se vedtak blir virkelighet.

Tusenvis av barn og unge opplever jevnlig å bli mobbet på skolen. Det er en alvorlig krenkelse av menneskeverdet, og for noen kan det bety en ødelagt barndom.

Vi må sikre bedre hjelp til dem som opplever å bli mobbet. Derfor fremmet vi et forslag om mobbeombud i Akershus.

tirsdag 25. april 2017

Velkommen til Akershus!

Akershus er Norges desidert mest populære fylke å bosette seg i. Det viser Statistisk sentralbyrås flyttestatistikk for 2016. I fjor var det 5.700 flere som flyttet til Akershus enn fra. Det er nesten fire ganger så høy "flyttegevinst" som fylke nummer to, Østfold.

Ikke siden slutten av 60-tallet har så mange tatt med pakk og lass, og flyttet til Akershus fra andre steder i landet som i fjor og flest kommer fra Oslo.
En viktig drivkraft er at antall arbeidsplasser har økt raskere enn ellers i landet og ikke minst at Akershus har en gunstig, sentral beliggenhet. Nå bygges det også mer og det lages planer for flere boliger. Telemarksforskings ulike scenarioer for befolkningsutvikling viser at veksten mest sannsynlig vil bli større enn Statistisk Sentralbyrå tidligere har anslått, som tilsier nærmere 700 000 innbyggere i Akershus innen 2030.

Vekst er positivt, og det vitner om en region i utvikling, men det er også en utfordring med økt press på arealbruk, økt transportbehov og utbygging av fylkeskommunens tjenester. Regional plan for areal og transport legger derfor rammene for hvordan akershussamfunnet skal vokse og utvikles. Planens prioritering av vekstområder gir en retning som danner grunnlag for muligheter og livskvalitet, samt gode miljøløsninger for arealbruk og transport. Dette medvirker også til å styrke utviklingen av attraktive byer og tettsteder, preget av identitet og tilhørighet.

Befolkningsveksten skal ikke føre til økt veitrafikk. Dette skal skje dels gjennom planlegging av arealbruk og infrastruktur og dels gjennom tilrettelegging av kollektivtilbudet. Den jevne veksten Akershus har hatt i kollektivtrafikken de siste årene er derfor svært gledelig. Satsingen på kollektivtransport gir resultater. Å bygge ut kollektivtilbudet gir bedre miljø, reduserer bilbruken og gir et enda bedre transporttilbud til kollektivkundene.
Akershus har sterk vekst i antall arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. I næringslivet har veksten i antall arbeidsplasser vært dobbelt så sterk i Akershus som ellers i landet etter år 2000. Akershus opplever også vekst i alle næringstyper; både de som retter seg mot lokale og regionale markeder og de som er internasjonalt konkurranseutsatt. Fra 2010 til 2015 har antall arbeidsplasser i Akershus økt med 7,2 prosent.
Alle nye innbyggere er hjertelig velkomne til Akershus!