tirsdag 15. august 2017

Felles personnummer i Norden!

Det er viktig å bygge ned grensehindre. Vi har gått foran i Norden, blant annet med passfrihet, men det er fortsatt noe som gjenstår. Det burde kunne innføres et system for felles nordisk personnummer.

Vi trenger stadig oftere personnummer i ulike sammenhenger. Det merker vi når vi flytter over grensene. Skal vi ha jobb, åpne bankkonto eller registrere adresse må vi ha et personnummer i landet vi kommer til. Personnummer er et klassisk eksempel på enkle hindre med besværlige konsekvenser for den enkelte som vil flytte mellom nordiske land. Spørsmålet er hvem som skal bytte og til hva. Norge har fødselsdato pluss fem tall, Sverige har fire siste siffer.
Tildeling av personnummer er først og fremst en praktisk ordning for personidentifisering, ikke et spørsmål om statsborgerskap eller oppholdstillatelse. Alt bør derfor ligge til rette for at vi sammen kan finne frem til en mer smidig og mindre byråkratisk og kostbar ordning enn dagens. Noen lands personnummersystemer må snart byttes ut. Løsningen er å innføre fellesnordiske personnumre.

Hvis man ikke går inn for et felles system for personnummer. Bør man vurdere en felles elektronisk ID og et bedre system for utveksling av det som går inn under nasjonale grunndata (eksempelvis folkeregisteret). E-identifikasjon benyttes allerede, blant annet som legitimasjon i form av kodebrikken til banken og koder som gir adgang til offentlige tjenester.
E-ID kan være en nøkkel til banktjenester, arbeid, studier og handel over grensene, og kan forholdsvis enkelt tilpasses til å gjelde i hele Norden dersom den politiske viljen er tilstede. Et felles system for personidentifikasjon vil kunne være rimeligere både å utvikle og drifte og ikke minst det vil også komme innbyggerne til gode.

 

tirsdag 27. juni 2017

Smarte planer

I dag hadde jeg gleden av å åpne workshop om "low-carbon logistics planning". Målet er å bidra til bærekraftig transport i storbyregioner gjennom å begrense utslipp og trafikktrengsel.

Oslo og Akershus har felles areal- og transportplan og vi vil se på hvordan man kan utvikle og forbedre transportplanleggingen for alle transportformer, og å tette gapet mellom transport- og arealplanlegging. https://www.interregeurope.eu/smart-mr

For den som vil vite hva man sier på en slik åpning har sjansen nå:
 
"It is nice to welcome you to our wonderful region. We are a fast growing region with several urban areas with regional cities. Eight out of ten live in urban areas in Akershus.

The growth in population and urban areas demand a good strategy for development of the region. In 2014 Oslo and Akershus signed the joint plan for land use and transport planning. We are now working to fulfil the goals of the plan, but as you know changes and development in land use and transport planning takes time.

Akershus and Oslo have recently agreed on a new differentiated payment for vehicles in the tollring. The payment system will both be based on environmental differential tolls and rush hour peaks. Therefore, the tollring will be a restricting measure, not only a financial instrument.

The electric cars is still going free, but in 2019 the electric cars will also pay a moderate toll. However, hydrogen fuel cell cars will still pass the tollring  free.

Our region is in the front to introduce hydrogen fuel cells cars. Akershus County Council has an ambition to make the County an enviromental pioneer. Together with Oslo County we have invested approximately a quarter of the about 400 million Norwegian kroner that have been invested in hydrogen technology in Eastern Norway.

State and regional schemes have given electric and zero-emission vehicles access to the public transportation traffic lane, giving them bypass traffic at far better mobility and free parking and charging.

To reach the goals in our plan, we are dependent on the municipalities, both in their land use plans, and introducing restrictive measures, for example restrictions on parking. The County has developed mobility analysis in cooperation with the municipalities to promote a united understanding of the need for a change towards a greener future.

We are very happy to have interregional cooperation as we do in projects like this. We find that the exchange of experiences is very useful to find good practices to implement in our region.  I hope you will have a productive workshop and a lovely and smart stay!"
 

mandag 26. juni 2017

God sommer!

Nå nærmer det seg omsider sommer. Godt er det. Lyse sommerkvelder er en fin tid. Til høsten braker det løs, da er det stortingsvalg. 

Befolkningen i Akershus fortsetter å vokse mer enn for landet samlet. Vekst er positivt og vitner om en region som er i utvikling. På den annen side gir veksten utfordringer med økt press på arealbruk, økt transportbehov og behov for utbygging av offentlige tjenester. Oslo- og Akershusregionen hadde en befolkningsøkning på ca. 18 200 personer.
Forventet befolknings- og arbeidsplassvekst både i Oslo og Akershus tilsier at det vil være et betydelig økt transportbehov i framtiden. Samtidig skal både veinettet og kollektivtrafikken oppleves trygt og tilgjengelig for alle trafikantgrupper. Målet er at veksten i persontransport skal løses med økt gang-, sykkel- og kollektivandel.

Det er utfordrende å planlegge framtidens transportløsninger. Teknologisk utvikling byr på stadig nye løsninger, og noen utfordringer for den samlede transportavviklingen. Førerløse biler er realisert og nye former for bildeling vokser fram. Det meste av billetter og bestillinger skjer på nettet og via mobilen. Ser man disse trendene i sammenheng kan det dannes et bilde av en framtid der transportløsningene er individuelt tilpasset den enkeltes behov, samtidig som kollektive reisemidler er det foretrukne valget.

Akershus er landets største skoleeier innen videregående opplæring med 22 800 elevplasser.  Fram mot 2030 er det beregnet et behov for ca. 4 800 nye elevplasser. Utbygging av nye skoleanlegg ses i sammenheng med vekst i kommunene, trafikale knutepunkt, by- og tettstedsutvikling og mulighet for samarbeid med kompetansemiljøer som universitetet i Ås og forskningsmiljøene på Fornebu og Kjeller.
Den videregående opplæring skal dekke behovet for økt antall elevplasser, og skal møte framtidens behov for kvalifisert arbeidskraft. Næringsstrukturen har endret seg i regionen, og det stilles stadig større krav om høyere utdanning. Samtidig er det behov for flere med fagbrev, og et stadig mindre behov for ufaglærte. I denne forbindelse er den største utfordringen at for få gjennomfører videregående fagutdanning. I framtidig struktur for skolene, vektlegges en balanse mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsløp, og det må skapes en struktur som er faglig sterk, samtidig som den er fleksibel og endringsdyktig.

Skal Akershus møte denne vesten er det viktig å få til et godt samspill mellom stat, fylke og kommune.

torsdag 22. juni 2017

Hilsen til Elevorganisasjonen i Akershus

Tidligere i denne måned hadde jeg gleden av å møte Elevorganisasjonen i Akershus. Her følger min hilsen til dem:

"Akershus fylkeskommune er svært opptatt av ungdommene våre. Fremtiden til det norske samfunn avhenger av den innsatsen dere skal gjøre.

Det er en stor glede å se hvor godt våre ungdommer lykkes. Samtidig er ambisjonene våre enda større. Elevene i Akershus lykkes i dag best i landet, og vi har vedtatt at vi skal strekke oss enda litt lengre, og har satt mål om at vi skal bli best i Norden.

Etter å ha sjekket nettsidene til Elevorganisasjonen ser jeg at vi har noe ambisiøst felles. Og dere som er litt yngre oss er enda mer ambisøse. Jeg ser at dere har et mål om at vi skal ha verdens beste skole – på deres premisser. Dette lover bra for fremtiden. Vi trenger å ha ambisiøse mål som driver oss fremover hvis vi skal kunne bevare og videreutvikle det norske samfunnet.

Det er alltid spennende å være sammen med ungdom. Dere gjør en viktig innsats for fellesskapet og er et viktig talerør både opp mot oss politikere, men også overfor alle de flotte medarbeiderne som står på hver dag for dere i klasserom og administrasjon. Arbeidet deres skjer på mange arenaer, i elevråd, fylkeslag og i sentralleddet.

I tillegg til at dette er svært viktig for utviklingen av Nordens beste – eller skulle jeg tørre å si – verdens beste – skole. Vi trenger deres synspunkter og innspill for å lykkes.

Dessuten har jeg lyst til å si at dere som har valgt å engasjere dere og bruke tid på organsisasjonsarbeid får mange hyggelige effekter selv også. Dere treffer andre ambisøse og forhåpentligvis hyggelige andre unge. Dere får masse erfaring i forhandlinger og å finne løsninger i fellesskap. Dere lærer litt om hva som gir resultater og hva som ikke fungerer like godt. Dette er kompetanse jeg er sikker på at dere vil få stor glede og nytte av videre i livet."

 


onsdag 21. juni 2017

Norge bryter samarbeid med EU

I statsbudsjettet for 2017 er midlene til i EU-programmet for Øresund, Kattegat og Skagerrak (Interreg ØKS) kuttet fra 20 til 3 millioner. Dersom det norske bidraget ikke kommer tilbake på opprinnelig nivå i statsbudsjettet for 2018 vil Norge permanent skrives ut av programmet.

Frem til 2017 har bedrifter, bransjeorganisasjoner, universiteter, høgskoler, kommuner og fylkeskommuner i åtte fylker (Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder samt Oslo kommune) hatt muligheter til å delta i EU-programmet Interreg ØKS. Dette programmet er det viktigste praktiske verktøyet for grenseregionalt samarbeid i et område med over ni millioner innbyggere.
Programmet fordeler 143 millioner Euro mellom 2014 og 2020. Den norske andelen i Interreg ØKS er ca. 20 millioner nkr pr år. Midlene har vært bevilget via statsbudsjettet, men er beklageligvis kuttet drastisk i statsbudsjettet for 2017 (fra 20 til 3 millioner kr).

Dette betyr at norske aktører går glipp av mulighetene for aktiv utnyttelse av ØKS-programmet, noe som ikke kan ha vært intensjonen med det vedtatte kuttet. Vi blir oppfattet som uforutsigbare partnere og mister muligheter til å engasjere oss i nye prosjekter. I tillegg får det konsekvenser for samarbeid med våre skandinaviske naboer i region Midtjylland, Nordjylland, Halland, Västra Götaland, Skåne, Region Hovedstaden og Region Sjælland.
ØKS- området har 15 regioner, to hovedsteder og over 20 universitet og høyskoler. Området er sammenkoblet av både hav og historie. Nære forbindelser, samt det faktum at språkene er like hverandre, gir oss et godt utgangspunkt og gode forutsetninger for å arbeide sammen. Her er det et velutviklet miljø- og klimaarbeid, og området bør kunne bli en drivkraft for bærekraftig utvikling og konkurransekraft internasjonalt.

Samtidig står Danmark, Sverige og Norge overfor mange felles samfunnsutfordringer. Befolkningen blir stadig eldre, og færre mennesker må forsørge stadig flere. Vi trenger bedre planlagte veier og jernbane for å kunne transportere personer og gods raskere, billigere og mer miljøvennlig.
Interreg-midlene er av stor betydning for gjennomføring av regionale planer og handlingsprogram med hensyn til verdiskaping og grønn omstilling, transportkorridorer og grønn transport på land og sjø, kyst og havspørsmål, klima og miljøspørsmål, utdanning- og kompetanse og arbeidsmarkeds- og sosiale spørsmål.

Midlene gir med andre ord et viktig bidrag til samfunnsutviklingen i Norge.

onsdag 7. juni 2017

Romerikes første terrengsykkelpark!

Gratulerer til Eidsvoll med Romerikes første terrengsykkelpark!  Anlegget er og et flott anlegg for både organisert idrett og ikke minst til egenorganisert lek og aktivitet.    

Jeg er virkelig imponert over den store dugnadsinnsatsen fra alle hold, og ikke minst de lave kostnadene for dette anlegget. Dette er en flott nyskapning og et forbilledlig frivillighetsprosjekt som kan gi inspirasjon til mange andre i fylket vårt. Det jobbes også nå med et prosjekt i Sørum.
Velvillige grunneiere erfarer vi dessverre ofte ikke er noen selvfølge, men er helt avgjørende for å få til slike arealkrevende prosjekter.  De aktuelle grunneierne skal derfor ha en stor takk for å ha muliggjort dette anlegget. Det samme med det lokale næringsliv og alle frivillige hender. 

I fylkeskommunens regionale plan for fysisk aktivitet idrett og friluftsliv er det akkurat slike anlegg vi ønsker oss enda mer av, da det fyller mange ulike formål i denne planen.  Dette er et viktig anlegg i tråd med fylkeskommens sykkelstrategier, blant annet ved å motivere og trene opp sykkelferdigheter.
Å sykle i terreng utvikler ferdighetene på en flott måte gjennom balanse, koordinasjon og kondisjon, kombinert med flotte naturopplevelser. For Akershus fylkeskommune har det vært en glede over flere år å støtte både frivilligsentralen og turlaget sitt omfattende skilting- og merkingsarbeid, som også har bidratt i dette prosjektet. 

Anlegget ved Eidsvoll Verk skistadion fremstår nå som et flott referanseanlegg i Akershus - med et omfattende sommer og vinteranlegg med skiløyper, nytt rulleskisanlegg og nå også med terrengsykkelpark.
 

 

 

mandag 29. mai 2017

Sterk vekst i Akershus

I 2016 økte befolkningen i Akershus med nesten 10 000 innbyggere, som var mest av alle fylkene medregnet Oslo. Veksten er positiv og vitner om en region i utvikling, men gir også økt press på arealer, økt transportbehov og behov for utbygging av fylkeskommunens tjenester innen blant annet utdanning og tannhelse. Heldigvis er vi ikke uforberedt. Vi vedtatt viktige planer for å løse disse utfordringene som nå går inn i en gjennomføringsfase - blant annet regionale planer for areal og transport og idrett, og for fysisk aktivitet og friluftsliv, samt plan for utbygging av videregående skoler fram mot 2030.

Det er gledelig at veksten i antall passasjerer i kollektivtrafikken fortsetter, og er større enn veksten i biltrafikken. Framtidig vekst vil være avhengig av økte investeringer, da eksisterende kapasitet i stor grad er utnyttet. Revidert avtale om Oslopakke 3 skal sikre de nødvendige inntektene og samtidig bidra til at personbiltransporten i Oslo og Akershus ikke øker. Store deler av klimautslippene i Akershus kommer fra transport. Vi har som mål å være et foregangsfylke når det gjelder å innføre utslippsfrie kjøretøyer. Vi må fortsette arbeidet for bedre kapasitet og framkommelighet, og legge til rette for å velge alternativer til bilen der det er mulig. Å sykle til toget er for mange effektivt. I 2016 bidro vi til sykkelhotell ved Asker og Lillestrøm stasjon.

Akershusskolen kommer stadig nærmere målet om at 87 prosent skal fullføre og bestå innen 2018 på videregående skole. Resultatet i skoleåret 2015-16 var 85,4 prosent. Framgangen innen yrkesfagene, som har vært stor de siste årene, har imidlertid stoppet opp. En utfordring vi stadig må jobbe videre med, er at for få elever oppnår yrkeskompetanse. Andelen av elevene på andre trinn som har søkt seg til lære har imidlertid økt betraktelig de siste ti årene, fra 37 til 49 prosent.

Flertallspartiene på Stortinget er blitt enige om hovedtrekkene i en ny regionstruktur fra 2020, hvor Akershus vil inngå i en ny region Viken, sammen med Østfold og Buskerud. Det er ventet beslutning om dette i Stortinget før sommeren 2017, med en viss usikkerhet knyttet til om dette vil være robust ved et eventuelt regjeringsskifte høsten 2017. Det er viktig at vi i Akershus i en eventuell region Viken benytter dette som en positiv mulighet for å gi innbyggerne bedre tjenester, styrke kompetansemiljøene, ta ut effektivitetsgevinster og kunne få tilført nye og interessante oppgaver.

Som følge av befolkningsøkningen står vi som kjent overfor store utfordringer med hensyn til å bygge ut kapasiteten i videregående skole og innen samferdsel. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å sikre økonomisk handlefrihet nå for å kunne finansiere framtidige behov. En stor takk rettes også til fylkeskommunens nesten 5 000 medarbeidere for de gode resultatene som er oppnådd. Veksten bekrefter Akershus som en attraktiv og dynamisk region. Det gir muligheter!