tirsdag 18. april 2017

Bærekraftig kultur for entreprenørskap

Tall fra OECD viser at Norge har relativt få entreprenører sammenlignet med andre land. Norge er blant de OECD-landene som har den laveste andelen selvstendig næringsdrivende av alle yrkesaktive.

Jeg har som KrF-politiker jobbet mye med samferdsel, men jeg har også jobbet mye med entreprenørskap i skolen. Entreprenørskap har lenge vært løftet fram som en helt vesentlig kompetanse for fremtiden, ikke bare i akershusskolen, men også internasjonalt og av våre nasjonale utdanningsmyndigheter. Før påske var det en milepæl i dette arbeidet som kom på plass, nemlig entreprenørskapsmeldingen «Bærekraftig kultur for entreprenørskap»

Meldingen viser hvordan en helhetlig satsning på entreprenørskap i akershusskolen kan integreres i skoleeiers øvrige satsninger og skal ikke komme i tillegg til disse. Viktige føringer her er arbeidet med Den gode akershusskolen, videreføring av det nasjonale FYR-prosjektet og implementering av Yrkesfagløftet.

Flere av våre videregående skoler og dedikerte enkeltlærere legger sammen med Ungt Entreprenørskap Akershus allerede ned betydelig innsats for å fremme aktiviteter knyttet til entreprenørskap i opplæringen.  Vi gir fra vår side betydelig økonomisk støtte til Ungt Entreprenørskap Akershus sin drift, satsningsområder, ulike prosjekter og etterutdanning av lærere. Alt dette gjør at Akershus Fylkeskommune på dette området ligger blant de fremste fylkene i landet når det gjelder å ruste våre ungdommer med tanke på å møte omskiftelige krav fra arbeidsliv, om demokratisk deltakelse og til nødvendig verdi- og nyskapning i framtiden.

Likevel er det fortsatt flere utfordringer knyttet til det å etablere en bærekraftig kultur for entreprenørskap i våre videregående skoler. Det er stor forskjell på skolene når det gjelder hvorvidt entreprenørskap er en integrert del av den øvrige virksomheten. Det er også store forskjeller på bredden i og typer av aktiviteter som tilbys elevene når det gjelder å utvikle entreprenørielle kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Mye arbeid utføres av ildsjeler som brenner for at elevene skal få vokse og realisere nye sider av seg selv gjennom blant annet arbeid med ungdomsbedrift.

Målsettingen med entreprenørskapsmeldingen er å følge opp de nasjonale og fylkeskommunale føringene og legge til rette for etableringen av en bærekraftig kultur for entreprenørskap i de videregående skolene i Akershus Fylkeskommune.  Det å løse utfordringer i et konkurranserettet miljø er noe elevene lærer mye av, det gjør elevene bedre rustet til både skolehverdagen og til senere arbeidsliv. Skapergleden, samarbeid og å ta et skikkelig ansvar for det man er opptatt av er viktig. Det er heller ikke farlig å feile, så lenge man lærer av det. Jeg er overbevist om at næringslivet vil ha stor glede av elever som har denne erfaringen og kompetansen. Det er bruk for dem i framtiden.

Satsing på innovasjon og nyskaping er avgjørende for å sikre bærekraftig vekst i Oslo og Akershus. Det er også en forutsetning for å lykkes med omstillingen Norge er inne i. Målet må være at Akershus skal være en bærekraftig, innovativ og nyskapende region.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar